Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Krijg ik AOW als ik later in Nederland ben komen wonen?

Volledige AOW opbouwen

U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat, in Nederland heeft gewoond. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.

Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 16 jaar. Woonde u al die tijd in Nederland? Dan heeft u een volledige AOW-uitkering opgebouwd. Bent u (in dit voorbeeld) 20 jaar als u in Nederland komt wonen, dan mist u 4 jaar AOW-opbouw en krijgt u 8% minder AOW. Die jaren kunt u inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW inkopen

U kunt AOW-jaren inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet wel voldoen aan voorwaarden als u AOW wilt inkopen. Op de website van de SVB kunt u berekenen of inkoop voor u gunstig is.

U kunt inkoop van AOW op verschillende manieren aanvragen. Via de website van de SVB kunt u de aanvraag direct regelen. U kunt het aanvraagformulier ook printen, invullen en opsturen.

Als AOW inkopen niet mogelijk is

Heeft u geen AOW kunnen inkopen? En u heeft daardoor later minder AOW dan het bijstandsminimum? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling op uw AOW-uitkering tot dat minimumbedrag.

Aanscherping voorwaarden inkoopregeling AOW

Het kabinet heeft de voorwaarden aangescherpt waaronder mensen die voor het eerst in Nederland komen wonen of werken hun ontbrekende AOW-verzekeringsjaren vrijwillig kunnen  inkopen. Dit om onbedoeld en ongewenst gebruik van deze in de Algemene Ouderdomswet opgenomen inkoopregeling tegen te gaan. Zo komt het draagvlak voor de inkoopregeling niet onnodig onder druk te staan en worden hoge uitgaven in de toekomst vermeden. Met ingang van 24 maart 2014 worden de nieuwe voorwaarden voor de inkoop van AOW toegepast. Dit is de dag van publicatie van het persbericht van de Ministerraad dat de nieuwe voorwaarden bekend maakt.

Nieuwe voorwaarden

Het wetsvoorstel tot wijziging van de AOW stelt de volgende nieuwe voorwaarden. Betrokkene moet niet alleen verplicht verzekerd zijn voor de AOW, maar ook in Nederland werkzaam zijn, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. Verder moet de band met Nederland ook in de duur van de verplichte AOW-verzekering en arbeid tot uiting komen: betrokkene moet minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn en minstens vijf jaar in Nederland werkzaam zijn, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. Tot slot kan men alleen onverzekerde opbouwjaren inkopen als men in die jaren niet elders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering had.

Een andere aanscherping is de verhoging van de minimumpremie voor inkoop. Voor de vaststelling van het inkoopbedrag blijft het feitelijk inkomen in het verleden uitgangspunt, maar wordt voor de minimumpremie voortaan uitgegaan van de premie die zou moeten worden betaald over het ten tijde van de inkoop geldende actuele wettelijk minimum (jeugd)loon. Deze wijziging zal worden vastgelegd in een wijziging van het Besluit Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen).

Inwerkingtreding met terugwerkende kracht

Het streven is zowel de wijziging van de AOW als de wijziging van het Besluit Wfsv in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2014 met terugwerkende kracht tot en met de dag van publicatie van bovengenoemd persbericht van de Ministerraad. De SVB zal anticiperen op de nieuwe wetgeving vanaf de dag waarop deze met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dit betekent dat aanvragen voor de inkoopregeling die zijn ingediend vóór de dag van publicatie van het persbericht door de SVB worden behandeld op basis van de bestaande wetgeving. Aanvragen die worden ingediend op of na de dag van publicatie van dit persbericht zullen door de SVB worden behandeld op basis van de wetgeving zoals die door de voorgestelde wijzigingen zal komen te luiden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
AOW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: