Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?

Basisscholen moeten BSO organiseren

Als u als ouder daarom vraagt, is de basisschool verplicht om de aansluiting met de BSO te organiseren. De school kan de opvang zelf verzorgen als hiervoor een aparte organisatie wordt opgericht. Ook kan de school de kinderopvang uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. Is er geen plaats op de buitenschoolse opvang (BSO)? Dan overlegt de school met u over andere (tijdelijke) opvangplaatsen.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn niet verplicht om de aansluiting met de BSO te regelen.

Betrokkenheid ouders bij organisatie BSO

De school overlegt met de ouders hoe de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd. Vervolgens stelt de school een uitvoeringsmodel op. Hierin staat hoe de BSO is geregeld.

Als u een nieuwe of andere afspraak met de school wenst, meldt u dit bij de medezeggenschapsraad.

BSO moet erkend zijn

De buitenschoolse opvang van uw kind moet plaatsvinden in een erkende instelling. Dat kan een geregistreerd kindercentrum zijn (eventueel binnen de school) of bij gastouders. Adressen van geregistreerde kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Inschrijven en kosten BSO

U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. Ook betaalt u zelf de kosten voor de opvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u mogelijk een deel van de kosten vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.

Proef betere aansluiting school en BSO

In de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Zaanstad kunnen ouders een dagarrangement kiezen voor hun kind. Dit kan tot juni 2015. Zo'n dagarrangement loopt van 7.00 uur tot 19.00 uur. Het gaat om een proef waarbij scholen en BSO intensiever samenwerken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
BSO

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: