Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?

Afspraken bijzonder of buitengewoon verlof

Raadpleeg uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement om te zien welke mogelijkheden u heeft voor bijzonder of buitengewoon verlof. Of informeer bij uw werkgever of afdeling personeelszaken.

Verlof en sollicitatie

U heeft geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Heeft u een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop u normaal gesproken werkt? Dan moet u daarvoor verlofuren opnemen. In uw cao of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Verlof doktersbezoek

In de wet is niets geregeld over verlof voor een bezoek aan een arts. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen hierover afspraken staan. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd de arts of tandarts bezoeken.

Is een afspraak buiten werktijd onmogelijk? Dan hoeft u meestal geen verlofuren in te leveren.

Verlof bij overlijden familielid

U heeft recht op calamiteitenverlof als uw partner of kind overlijdt. Dit is om de eerste, hoognodige zaken te kunnen regelen. Daarna gaat dit verlof waarschijnlijk over in bijzonder of buitengewoon verlof. Dit hangt af van uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Daarin staat ook hoe lang u in dit geval recht heeft op betaald verlof.

Verlof voor zwangerschapsonderzoek

Heeft u een zwangerschapsonderzoek onder werktijd? Dan hoeft u geen verlofuren in te leveren. Uw loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?
Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON