Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Waaraan moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst?

Wettelijke regels werkgever

Belangrijke wetten met regels waaraan uw werkgever zich moet houden, zijn:

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW)

  Hierin vindt u regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.
 • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Hierin staat dat uw werkgever u minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW)

  Hierin vindt u regels over werktijden en rusttijden.
 • De Arbeidsomstandighedenwet

  De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.
 • De Wet arbeid en zorg

  Hierin vindt u informatie over een aantal verlofregelingen waarop u als werknemer recht heeft.
 • Wetgeving over gelijke behandeling

  Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen:
  • mannen en vrouwen;
  • autochtonen en allochtonen;
  • werknemers die voltijds of in deeltijd werken;
  • werknemers met een vast of tijdelijk contract;
  • mensen met en zonder handicap;
  • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Regels voor ontslag

In het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) en het Ontslagbesluit staan regels over ontslag. Bijvoorbeeld over wanneer uw werkgever toestemming van het UWV moet hebben om u te ontslaan. Ook in het Burgelijk Wetboek (BW) staan regels over ontslag. Bijvoorbeeld over een ontslag op staande voet of ontslag via de kantonrechter. Maar ook over bijvoorbeeld de opzegtermijn.

Regels in de cao

Veel werkgevers vallen onder een cao. In de cao staan ook vaak regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.

Loonstrookje verplicht

De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van het salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. De werknemer krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in het loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het bruto loon en het aantal uren dat de werknemer werkt.
Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als de werknemer daarmee instemt.

Salaris op tijd betalen

De werkgever moet de werknemer loon betalen. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal.

Als een werkgever door nalatigheid loon te laat betaalt, kan een werknemer aanspraak maken op verhoging.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Externe artikelen
Arbeidsovereenkomst

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: